Konkurs HRABRI ISKORACI - aplikaciona forma

  I OPŠTE INFORMACIJE  * 1. Naziv aplikanta:

  * 2. Mesto:

  * 3. Poštanska adresa (ulica, poštanski broj, grad):

  * 4. Naziv aktivnosti kojom se aplicira:

  * 5. Mesto realizacije aktivnosti:

  * 6. Ime kontakt osobe aplikanta:

  * 7. Kontakt telefon:

  * 8. Email:

  9. Web sajt i/ili link ka profilima na društvenim mrežama aplikanta:

  * 10. Trajanje aktivnosti (3 do 6 meseci):
  (navesti datum i mesec početka aktivnosti-navesti datum i mesec završetka aktivnosti):


  II INFORMACIJE O APLIKANTU

  * Opišite ukratko vašu lokalnu inicijativu (kada ste nastali, ko čini vašu lokalnu omladinsku
  kreativnu inicijativu, čime se bavi vaša inicijativa,
  koje su oblasti vašeg delovanja, ciljevi, itd.)


  * Aktivnosti i rezultati. Opišite ukratko
  osnovne aktivnosti i najznačajnije rezultate vaše neformalne ili formalne grupe u poslednjih godinu dana.  III INFORMACIJE O PREDLOŽENIM AKTIVNOSTIMA

  * 1. Sažetak ideje. Opišite ukratko šta je vaš predlog aktivnosti u zajednici navodeći ključne informacije o cilju, planiranim aktivnostima i očekivanim rezultatima i održivosti vaše ideje (maksimalno do 250 reči, predlažemo da sažetak popunite na kraju):

  * 2. Navedite konkursni okrug u kome planirate da realizujete vaše aktivnosti (podebljajte jedan od navedenih regiona).

  * 3. Opišiti ukratko za šta konkretno tražite podršku. Navedite na koji tačno problem/potencijal u zajednici je usmerena vaša aktivnost, koliki broj mladih, žena, Roma, povratnika i drugih građana je pogođen problemom, opišite na koji način ćete unaprediti vašu zajednicu kroz realizaciju kreativnih sadržaja.

  * 4. Navedite cilj koji želite postići predloženom aktivnošću (posebno navedite koliko mladih, žena, povratnika, Roma će imati neposrednu korist od realizacije vaših aktivnosti):

  * 5. Plan aktivnosti. Koje ključne aktivnosti planirate da sprovedete da biste ostvarili cilj vaše
  akcije u zajednici ? (opišite narativno svaku od planiranih aktivnost u jednom pasusu. Posebno navedite kada planirate da realizujete aktivnosti, gde planirate realizaciju aktivnosti, koga uključujete u realizaciju, koji resursi su vam potrebni za realizaciju aktivnosti, i ko je odgovorna osoba iz vašeg tima za pojedinačnu aktivnost)

  * 6. Uključivanja građana. Navedite na koji način i koliko mlladih, žena, Roma, povratnika i drugih građana planirate da uključite u realizaciju vaših aktivnosti.

  * 7. Lokalna partnerstva i korišćenje lokalnih resursa. Navedite sa kojim akterima u zajednici planirate da sarađujete na realizaciji akcija u zajednici i šta bi tačno bila njihova uloga u realizaciji aktivnosti (predstavnici institucija,mediji, druga udruženja, privrednici i sl.)

  * 8. Navedite očekivane rezultate vaših aktivnosti. Navedite koje konkretne promene ćete ostvariti u zajednici, ko će imati najviše koristi od očekivanih promena.

  IV BUDŽET

  * Potrebno je popuniti Formular za budžet u Excel dokumentu i zakaciti na formu