Konkurs za donacije Hrabri iskoraci

FONDACIJA JELENA ŠANTIĆ

PROGRAM  „HRABRI ISKORACI“

Fondacija Jelena Šantić, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju (BTD) i Delegacije Evrospke unije u Srbiji (DEU), raspisuje konkurs Hrabri iskoraci, namenjen podsticanju društvenih promena kroz korišćenje kreativnih procesa kao mehanizma za razvoj zajednica.

Duboko verujemo da lokalne zajednice imaju dovoljno resursa i potencijala da postanu bolja mesta za život, a mi obezbeđujemo sredstva i pomoć da ljudi prepoznaju lokalne resurse i potencijale kao i da rade na unapređenju kvaliteta života ljudi u zajednicama. 

Verujemo da promena dolazi odozdo i da su nosioci promena udruženi građani i građanke koji deluju kao neformalne i formalne lokalne inicijative. Kroz dodelu sredstava i podršku lokalnim inicijativama pomažemo ljudima iz lokalnih zajednica da artikulišu i realizuju svoje autentične lokalne inicijative, zbog toga agende za akciju kreiraju sami udruženi ljudi iz lokalnih zajednica, a ne mi. 

U svetlu svetske pandemije korona virusa, svako od nas pojedinačno i društvo u celini pretrpelo je velike gubitke, suočilo se sa neizvesnošću i moralo da se prilagodi novoj normalnosti i zato je veoma značajno što su mnoge inicijative nastavile da koriste kreativni angažman kako bi animirale i mobilisale veliki broj građana oko pitanja od zajedničkjog interesa. Verujemo da se u situacijama kriza najizoštrenije vidi koliko smo međusobno povezani i  potrebni jedni drugima, a kada delimo zajednička iskustva shvatamo da nismo sami.

Ovim konkursom podržavamo inicjative udruženih građana i građanki koji koriste angažovanu kulturu kako bi podstakle razvoj i odbranu 4 tipa resursa u zajednici: 

 • ljude (uključujući informacije i znanje),
 • infrastrukturu (stare zgrade, javne prostore), 
 • prirodne resurse kao i 
 • kulturnu baštinu (materijalna i nematerijalna kulturna baština). 

 

FOKUS PODRŠKE 

Podrška je usmerena na inicijative udruženih građana i građanki koje koriste kreativne procese kao mehanizam za razvoj svojih zajednica. Kreativni procesi podrazumevaju upotrebu novih ideja, pristupa ili aktivnosti za rešavanje konkretnih potreba građana i građanki u lokalnim zajednicama.  Aktivnosti koje lokalne inicijative predlažu treba da budu usmerene na rešenja zasnovana na konkretnim potrebama građana i građanki. Predložene aktivnosti treba da omoguće aktivno uključenje građana i građanki i da rezultiraju konkretnim promenama u zajednici  i zaštiti javnog interesa. Usled epidemije korona virusa korišćenje različitih digitalnih platfomi kao mogućnosti za realizaciju kreativnog angažmana i online uključivanje građana iz lokalne je dobrodošlo. Fokus podrške može biti usmeren, ali ne i ograničen i na korišćenje različitih digitalnih platfomi kao mogućnosti za realizaciju kreativnog angažmana i online uključivanje građana iz lokalne zajednice ili mentalno zdravlje kao mogućnost za podršom tokom pandemije itd.

Rezultati aktivnosti lokalnih inicijativa treba da dovedu do unapređenja položaja građana i građanki i da doprinesu razvoju zajednica.

Napomena: Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju sa COVID-19, predložene aktivnosti treba realizovati u skladu sa merama i propisima Vlade Republike Srbije i lokanih samouprava na kojima se planira realizacija aktivnosti.

 

NAŠI IDEALNI KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU SLEDEĆE KRITERIJUME

 • Bave se rešavanjem konkretnih problema u zajednici;
 • Imaju ideju čiji je cilj usmeren na zadovoljavanje konkretnih potreba većeg broja građana i građanki u lokalnoj zajednici;
 • Vešti su da okupe veći broj građana i građanki za realizaciju ideja u interesu zajednice
 • Koriste kreativne procese kao mehanizam za rešavanje ili ukazivanje na probelme u lokalnim zajednicama
 • Veruju u potencijal umrežavanja, razvoja partnerstava i saradnje sa drugim akterima u zajednici;
 • Znaju da sastave precizan, jasan i realan budžet u skladu sa svojim projektnim aktivnostima.
 • Vešti su sa novim tehnologijama i savremenim načinima komunikacije
 • Motivisani, otvoreni za učenje i primenu novih znanja i veština

Vrednosti u koje verujemo i za koje se zalažemo u svom radu su: solidarnost, transparetnost, poštovanje različitosti, negovanje dijaloga, participativnost, demokratsko upravljanje, kompetentost  i odgovornost.

Ovim konkursom neće biti podržane inicijative koje uključuju: jednokratne aktivnosti, nabavku opreme, rentiranje/kupovine prostora, ostvarivanje profita, stipendije, projekte koji su već realizovani, prikupljanje humanitarne pomoći i slično.

 

TIP PODRŠKE

Predviđene su dva tipa podrške: a) finansijska,  u vidu donacije i b) stručna,  u vidu edukativnih aktivnosti za predstavnike i predstavnice udruženih građana i građanki odabranih projekata. Kombinovanjem ova dva tipa podrške se ostvaruje najbolji mogući pristup u korišćenju lokalnih resursa za razvoj zajednica.

 

VISINA DONACIJE, TRAJANJE I MESTO SPROVOĐENJA PROJEKTA

Maksimalni iznos pojedinačne donacije je 2.300,00$ u dinarskoj protivvrednosti.

Podržani projekti treba da budu realizovani u periodu 1. februara do 1.maja 2022. godine na teritoriji Republike Srbije.

 

KO MOŽE DA APLICIRA? 

Konkurs Hrabri iskoraci je otvoren za sve neprofitne inicijative udruženih građana usmerene na javni interes bez obzira na formu udruživanja. 

To mogu biti  formalne inicijative (udruženja i fondacije) kao i neformalne grupe građana kao i drugi oblici neprofitnog udruživanja građana koji su usmereni na zaštitu javnog interesa u zajednici.

Pojedinci, privredni subjekti, međunarodne, političke i verske organizacije, državne institucije i vladina tela ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.

Aplikant može da podnese JEDAN predlog projekta. 

 

GDE I KAKO DOSTAVITI SVOJU PROJEKTNU IDEJU? 

Rok za podnošenje projektnih ideja je sreda 12. januar 2022. godine do 17h, putem naše onlajn tekstualne aplikacije ili slanjem video prijave.  Vašu projektnu ideju možete popuniti i poslati na sledećem linku. Način na koji ćete podneti vašu projektnu ideju (onlajn tekstualna aplikacija ili video prijava) možete sami odabrati na navedenom linku.

Projektna ideja pored opštih informacija potrebno je da obavezno sadrži sledeće informacije: 

 • Potreban iznos za realizaciju ideje: Navesti ukupan iznos potrebnih sredstava. Pored ukupnog iznosa potrebnih sredstava, potrebno je  navesti glavne budžetske stavke sa potrebnim iznosima.  
 • Svrhu/cilj vaše ideje: Opis problema koji želite da rešite, broj ljudi je pogođen problemom, na koji način vidite rešenje problema kao i šta je promena koju želite da ostvarite.
 • Aktivnosti: Opis planiranih aktivnosti koje želite da realizujete, opis ko će sve učestvovati u aktivnostima, šta su vam potrebni resursi za realizaciju i kada planirate  da realizujete aktivnosti.
 • Promene koju ćete ostvariti: Navesti očekivene rezultate vaše ideje, tj. šta je očekivana promena u vašoj zajednici. 

 

KORACI U REALIZACIJI KONKURSA: 

 1. Slanje projektne ideje: Aplikanti treba da pošalju svoju projektnu ideju u kojoj predlažu aktivnosti koje će koristi kreativne procese kao mehanizam za razvoj svojih zajednica. Projektne ideje se mogu poslati popunjavanjem onlajn tekstualne aplikacije ili slanjem video prijave. Rok za podnošenje projektne ideje je sreda 12.  januar 2022. godine do 17h.
 2. Izbor finalista: Kancelarija Fondacije Jelena Šantić će na osnovu kriterijuma konkursa odabrati najrealističnije projekte (do 10 finalista) koji ulaze u uži izbor i kvalifikuju se za razradu finalnih predloga projekata. Rok za izbor finalista je 18. januar 2022. godine. 
 3. Razrada finalnih predloga projekata: Svim finalistima biće pružena podrška tima Fondacije Jelena Šantić  u razradi finalnih predloga  projekata. Tim Fondacije Jelena Šantić će pružiti tehničku i savetodavnu pomoć lokalnim inicijativama tokom procesa razrade finalnih predloga. Finalni predlozi projekata biće razrađeni u posebnim formularima. Finalisti će svoje finalne predloge projekta uputiti posebnom Selekcionom odboru do 20. januara.
 4. Izbor dobitnika donacija: U skladu sa kriterijumima konkursa, predloge podnetnih inicijativa razmatra Selekcioni odbor, koji donosi i konačnu odluku o dodeli finansijske i mentorske podrške.
 5. Sprovođenje projektnih aktivnosti: Nakon potpisanih ugovora o donaciji, dobitnici donacija kreću u sprovođenje projektnih aktivnosti. Tokom realizacije projekata podržane inicijative imaće kontinuiranu stručnu i tehničku podršku tima Fondacije Jelena Šantić i po potrebi stručnih mentora. Podržani projekti treba da budu realizovani u periodu od 1. febraura do 1. maja 2022. godine.
 6. Izveštavanje: Nakon završetka projektnih aktivnosti, podržane inicijative šalju narativni i finansijski izveštaje (sa računima i izvodima) kancelariji Fondacije Jelena Šantić. Izveštaji se podnose najkasnije u roku od 15 dana od završetka projekta, odnosno do 15. maja 2022. godine.

Za dodatna pitanja u vezi sa apliciranjem možete nas kontaktirati na mirjana@fjs.org.rs ili preko našeg FB profila https://www.facebook.com/fondacijajelenasantic/.