Konkurs u okviru Omladinskog kulturnog fonda

Fondacija Jelena Šantić raspisuje konkurs u okviru Omladinskog kulturnog fonda putem kog će pružiti podršku aktivnostima lokalnih omladinskih kreativnih inicijativa u opštinama i gradovima Srbije koje rade na unapređenju položaja građana/ki, kao i na razvoju svojih zajednica.
Konkurs se realizuje kroz projekat „Rural u rekonstrukciji– mladi kreativci u akciji“, koji je finansiran u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje “Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji” koji sprovodi GIZ u partnerstvu sa relevantnim ministarstvom za omladinu Republike Srbije.
Konkurs je otvoren za lokalne omladinske kreativne inicijative (formalna udruženja građana i neformalne grupe mladih 18-30 godina) sa teritorije Republike Srbije koji aktivno deluju u izabranim ruralnim zajednicama sledećih opština i gradova u četiri okruga Srbije:
Zapadna Bačka (Sombor, Apatin i Odžaci),
Šumadija/Kolubara (Valjevo, Mionica, Osečina i Kosjerić),
Jugoistočna Srbija  (Prokuplje, Lebane, Vlasotince i Vladičin Han) i
Istočna Srbija (Smederevo, Negotin, Zaječar i Soko Banja).

Predložene aktivnosti i sadržaji mogu biti različiti ali prednost će imati predlozi lokalnih omladinskih kreativnih inicijativa koje koriste inovativne pristupe i kreiraju različite kreativne sadržaje, posebno u ruralnim područjima, uz aktivno učešće mladih, žena, Roma, povratnika i drugih članova u zajednici.
Aplikanti mogu predlagati različite vrste javnih kulturnih događaja, radionica za mlade i žene, kreativno uređivanje javnih prostora kroz oslikavanje murala i druge kreativne aktivnosti usmerene na unapređenje i razvoj zajednica (lista navedenih aktivnosti je okvirna i nije konačna).
Fondacija kroz ovaj konkurs želi da podstakne omladinske kreativne inicijative da mobilišu lokalne
resurse za razvoj svojih zajednica. Verujemo da u svakoj zajednici postoji dovoljno potencijala i
kapaciteta za razvoj zajednica i da je potrebno podstaći mlade i probuditi aktivizam kroz korišćenje tih resursa.

Očekivani rezultati

Aktivnosti lokalnih omladinskih inicijativa treba da rezultiraju unapređenjem položaja građana/ki i da doprinesu razvoju zajednica u 4 okruga Srbije.

Predložene aktivnosti i sadržaji mogu biti različiti ali prednost će imati predlozi lokalnih omladinskih kreativnih inicijativa koje koriste inovativne pristupe i kreiraju različite kreativne sadržaje, posebno u ruralnim područjima, uz aktivno učešće mladih žena, Roma, povratnika i drugih članova u zajednici.
Aplikanti mogu predlagati različite vrste javnih kulturnih događaja, radionica za mlade i žene, kreativno uređivanje javnih prostora kroz oslikavanje murala i druge kreativne aktivnosti usmerene na unapređenje i razvoj zajednica (lista navedenih aktivnosti je okvirna i nije konačna). Od podržanih lokalnih kreativnih omladinskih inicijativa se očekuje da tokom implementacije aktivnosti u zajednici realizuju promotivnu kampanju putem koje će informisati zajednicu o svojim aktivnostima.
Neophodno je da dobitnici podrške iz sredstava Omladinskog kulturnog fonda realizuju javne kreativne događaje i/ili druge kulturne sadržaje u okviru kojih će aktivno uključiti veći broj građana i građanki, posebno žena, Roma, povratnika, mladih i drugih pripadnika zajednice. Pored toga, očekuje se da dobitnici podrške iz sredstava Omladinskog kulturnog fonda razviju partnerstva sa drugim akterima u svojim zajednicama tokom realizicije aktivnosti (mediji, druga udruženja, građani/ki, lokalne institucije, ustanove, obrazovne institucije, itd.).

Geografski fokus konkursa

Konkurs je usmeren na aplikante  koji aktivno deluju u izabranim ruralnim zajednicama sledećih opština i gradova u četiri okruga Srbije:
Zapadna Bačka (Sombor, Apatin i Odžaci),
Šumadija/Kolubara (Valjevo, Mionica, Osečina i Kosjerić),
Jugoistočna Srbija  (Prokuplje, Lebane, Vlasotince i Vladičin Han) i
Istočna Srbija (Smederevo, Negotin, Zaječar i Soko Banja).
Aplikanti koji realizuju aktivnosti u gradovima i opštinama iz navedenih okruga mogu aplicirati za
dobijanje podrške u okviru konkursa. Aplikanti koji realizuju aktivnosti u drugim gradovima i opštinama ne mogu dobiti podršku u okviru ovog konkursa.

Ko može da konkuriše za podršku?

Aplikanti mogu biti lokalne omladinske kreativne inicijative (formalna udruženja građana i neformalne grupe mladih 18-30 godina) sa teritorije Republike Srbije koji aktivno deluju u izabranim ruralnim zajednicama opština i gradova u četiri okruga definisanim konkursom.
Lokalne omladinske inicijative mogu aplicirati sa jednim predlogom kreativne ideje kojom predlažu aktivnosti u zajednici.
NAPOMENA: Predlozi profitnih inicijativa, državnih i javnih institucija, međunarodnih organizacija, partijskih i verskih organizacija, neće se razmatrati jer ne podležu uslovima ovog konkursa.

Visina podrške i dozvoljeni troškovi Predlog lokalne omladinske kreativne inicijative treba da bude u ukupnom iznosu do 2.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti bez PDV). Kancelarija Fondacije Jelena Šantić će direktno dobavljačima podržanih kreativnih inicijativa (npr. fakture) plaćati troškove odobrenih kreativnih ideja.

Predložene aktivnosti lokalnih omladinskih kreativnih inicijativa mogu trajati od 3 do 6 meseci.
DOZVOLJENI TROŠKOVI su svi troškovi u vezi sa sprovođenjem aktivnosti, koji su predviđeni predlogom budžeta i odobreni u postupku selekcije. Tu spadaju:

● Logističko-promotivni troškovi koji se odnose na organizovanja akcija u zajednici. Oni mogu iznositi najviše do 20% ukupnih troškova. Ovi troškovi obuhvataju sve pripadajuće poreze i doprinose u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i predstavljaju se u budžetu u bruto iznosu.
● Troškovi realizacije aktivnosti u zajednici (na primer: troškovi realizacije javnih događaja, uličnih akcija, performansa, oslikavanja murala, pesničkih večeri, itd.) Oni mogu iznositi minimalno 70% ukupnog budžeta i iskazuju se u budžetu bez PDV.
● Troškovi povećanja vidiljivosti akcija u zajednici. Ovi troškovi se odnose na komunikacione i promotivne aktivnosti usmerene na informisanje javnosti o aktivnostima u zajednici putem medija (štampanih, elektronskih), putem društvenih mreža i slično. Tu spadaju troškovi oglašavanja, promotivnih materijala, troškovi izrade promo materijal i tome slično. Od ukupnog iznosa budžeta ovi troškovi mogu iznositi do 10% troškova, izraženih bez PDV.

NEDOZVOLJENI TROŠKOVI su sledeće vrste troškova i neće biti prihvaćeni ovim konkursom:

● Porez na dodatu vrednost (PDV) nije dozvoljen trošak i potrebno je da troškovi u predlogu budžeta budu prikazani bez PDV-a,
● Nabavke opreme i rentiranje/kupovina prostora,
● Ostvarivanje profita i troškovi stipendija,
● Pokrivanje troškova aktivnosti koje se nastale pre potpisivanja ugovora o podršci,
● Prikupljanje humanitarne pomoći i slično,
● Finansiranje ili delimično finansiranje aktivnosti javnih vlasti i korisnika budžeta Republike Srbije;

Gde i kako dostaviti predlog za podršku?

Zainteresovani aplikanti šalju predlog za podršku na mejl konkurs@fjs.org.rs
Konkursnu dokumentaciju sa uslovima za prijavu možete preuzeti na sledećim linkovima:
● Smernice za prijavu na konkurs
Formular za aplikaciju
● Formular za budžet

Predlog podrške podrazumeva popunjeni Formular za aplikaciju i Formular za budžet. Navedena
dokumenta isključivo se podnose e-mailom, sa naznakom u polju Subject: Konkurs za Omladinski kulturni fond. Po prijemu predloga za podršku, aplikanti će dobiti povratnu informaciju o prijemu, od strane Fondacije Jelena Šantić.
Rok za prijavu predloga za podršku je 25. januar 2023.

NAPOMENA: Predlozi za podršku podneti posle navedenog roka, podneti u drugim formatima koji nisu predviđeni ovim konkursom kao i nepotpuni predlozi za podršku neće biti razmatrani.

Trajanje aktivnosti

Predviđeno je da dobitnici podrške realizuju svoje aktivnosti u trajanju od 3 do 6 meseci, u periodu od 1. februara do 31. jula 2023. godine.

Kriterijumi za pocenjivanje predloga za podršku
Prijave na konkurs će razmatrati i ocenjivati Komisija za podršku u okviru Omladinskog kulturnog fonda, uz moguću pomoć spoljnih saradnika. U pogledu konkursa Komisija će doneti odluku o podršci najrealističnijih predloga ideja u odnosu na sledeće kriterijume:

● Tema/problem koji lokalna omladinska kreativna inicijativa želi da reši zasnovana je na realnim potrebama većeg broja građana i građanki u zajednici,
● Aktivnosti imaju potencijal da mobilišu veći broj građana i građanki u zajednicama i usmerene su na unapređenje položaja mladih, žena, Roma, povratnika i drugih članova zajednice  kroz organizovanje kulturnih  programa  i sadržaja u zajednicama, posebno ruralnim,
● Planirane aktivnosti su detaljno osmišljene i aktivno uključuju mlade, žene, povratnike, Rome i druge članove zajednice u sve faze realizacije aktivnosti,

● Aktivnosti treba da obezbede visok nivo vidljivosti aktivnosti i rezultata u zajednici,
● Aktivnosti su usmerene na izgradnju partnerstva sa drugim akterima u zajednici (mediji, druga udruženja, građani/ki, lokalne institucije, ustanove, obrazovne institucije, itd.).
● Postoji jasna veza između postavljenih ciljeva, aktivnosti i očekivanih rezultata,

● Jasno izložena ideja sa realističnim budžetom koji je u skladu sa aktivnostima i
očekivanim rezultatima,
● Vreme realizacije aktivnosti je od 3 do 6 meseci.

Konkursom neće biti podržane inicijative koje uključuju: nabavku opreme, rentiranje/kupovine prostora, ostvarivanje profita, stipendije, aktivnosti koji su već realizovani, prikupljanje humanitarne pomoći i slično.

Koraci u realizaciji konkursa:

Podrška aplikantima – U toku trajanja konkursa potencijalnim aplikantima biće omogućeno da
dobiju detaljnije informacije o samom konkursu. Ukoliko budete imali dodatna pitanja, molimo
vas da ih pošaljete isključivo na e-mail adresu milena@fjs.org.rs sa subject-om: Pitanje,
najkasnije do 18. januara 2023. godine. Rok za podnošenje predloga za podršku je 25. januar 2023.

Izbor dobitnika podrške – Na osnovu pristiglih prijava, a u skladu sa kriterijumima konkursa, finalne predloge razmatra posebno formirana Komisija za podršku u okviru Omladinskog kulturnog fonda, koja donosi konačnu odluku o dodeli podrške. Odluku o dodeli podrške Komisija će doneti krajem januara 2023. godine.
Podrška dobitnicima podrške – Dobitnici podrške će tokom realizacije aktivnosti dobiti mentorsku i tehničku podršku tokom realizacije aktivnosti. Pored toga, Fondacija Jelena Šantić će pružiti podršku lokalnim incijativama i kroz realizaciju edukativnih seminara.
Sprovođenje aktivnosti – Nakon potpisanih ugovora o podršci, dobitnici podrške kreću u
sprovođenje svojih aktivnosti. Tokom realizacije aktivnosti dobitnici podrške imaće kontinuiranu
stručnu, mentorsku i tehničku podršku Fondacije Jelena Šantić.
Izveštavanje – Nakon završetka aktivnosti, podržane inicijative šalju narativni i finansijski izveštaj Fondaciji, čiji će rokovi biti definisani u ugovoru o podršci. Krajnji rok za završetak aktivnosti i ostvarenje rezultata je 31. jul 2023. godine.